ks. Hans Küng

Hans Küng (ur. 1928), szwajcarski teolog, duchowny katolicki.